Textové pole: Astro ekonomická ( finanční) astrologie -  ASTROFIN
Astro economy -ASTROFIN
Řada úspěšných finančních makléřů a obchodníků spoléhá na astrologické informace a má z toho zisk. Recept samozřejmě neexistuje, jinak by byla řada astrologů milionáři. Mnohému astrologovi to funguje jenom u něho a pro ostatní to nefunguje, neboť vždy se jedná o syntézu mnoha faktorů nejen astrologických.
Many successful financial brokers and dealers rely on astrological information and the profit from that. Recipe course doesn´t exist, otherwise it would have been a number of astrologers millionaires. Lot astrologer it works only for him and for others it does not work, because it is always the synthesis of many factors, not astrological
Beaucoup de succès courtiers financiers et aux courtiers s'appuyer sur des informations astrologiques et le profit de cela. Recette bien sûr no exister pas, sinon elle aurait eu un certain nombre de millionnaires astrologues. Lot astrologue il ne fonctionne que pour lui et pour d'autres elle ne fonctionne pas, parce que c'est toujours la synthèse de plusieurs facteurs, astrologiques.


Rušivé aspekty charakterizují situace, kdy po krachu na burze nastupuje zase stoupající tendence, harmonické aspekty vyznačují situace, po kterých kurzy mohou padat dolů.

Rozhodující jsou planety Jupiter a Saturn. Saturn zde poukazuje na pesimismus , recesi, klesající ceny nebo stabilitu. Jupiter na optimismus, vzrůst, inflaci a na stoupající ceny. Neptun je spojován s nerealistickými a přehnanými nadějemi, Uran s nečekanými  zvraty.
Decisive are the planets Jupiter and Saturn. Saturn here points to the pessimism, recession, falling prices and stability. Jupiter for optimism, growth, inflation and rising prices. Neptune is associated with unrealistic and exaggerated expectations, Uranus, with unexpected twists.
Décisives sont les planètes Jupiter et Saturne. Saturn points ici pour le pessimisme, la récession, la baisse des prix et la stabilité. Jupiter à l'optimisme, la croissance, d'inflation et hausse des prix. Neptune est associé à des attentes irréalistes et exagérées, Uranus, avec des rebondissements inattendus.
Velké aspekty značí kritické body zvratu. V popředí pozornosti astrologa stojí konjunkce a opozice, přičemž přiměřeně působí také  sextil, kvadratura a trigon.
Large aspects of critical points indicates reversal. In the foreground of attention astrologer is conjunction and opposition, while also acting reasonably Sextile, trigon and square.
Aspects importants de points critiques indique inversion. Au premier plan, d'astrologue attention est la conjonction et l'opposition, tout en agissant également raisonnablement sextile, trigon et carré.

Rušivé aspekty charakterizují situace, kdy po krachu na burze nastupuje zase stoupající tendence, harmonické aspekty vyznačují situace, po kterých kurzy mohou padat dolů.
Spurious aspects characterize the situation when after the collapse of the stock market starts again rising trend, characterized by harmonious aspects of the situation, after which rates may fall down.
Les aspects non essentiels caractérisent la situation lorsque, après l'effondrement du marché boursier commence tendance à la hausse à nouveau, caractérisé par des aspects harmonieux de la situation, après quoi les taux de mai tomber.
Nejvyšší signifikátor soukromého podnikání ovládá vztah Jupiter – Uran
The highest indicator of private enterprise dominates the relationship Jupiter - Uranus
Le plus haut indicateur de l'entreprise privée domine la relation de Jupiter - Uranus
Die höchste Indikator für die Privatwirtschaft dominiert die Beziehung Jupiter - Uranus

Astronomy  & Astrology &

  Economy SPACE WEATHER Now

And Forecast

Kosmické počasí nyní

SPACE WEATHER Now

NOAA/Space Weather Prediction Center

 

 

Co je to Kosmické počasí - Space Weather?

Kosmické počasí  „Sluneční vítr" proudí ze Slunce  kolem Země a je většinou deformován zemským magnetickým polem, přičemž variace solárních změn - solárního větru způsobují v zemském magnetickém poli sluneční protuberance

Občas dochází na Slunci  k obrovskému uvolnění magnetické energie, tzv. slunečním erupcím. Sluneční erupce mohou produkovat velké množství rentgenového záření, které ovlivňují zemskou atmosféru. Mohou také urychlit atomové částice (převážně protony) až na  velmi vysokou rychlost. Tyto vysoce nabité energetické částice jsou nebezpečné pro člověka a mohou dosáhnout stratosféry, kde létají dálkové letecké spoje (jetliners).
Většina aspektů kosmického počasí nás do jisté míry ovlivňuje. Naše společnost se stává závislá na technologiích a stále více využíváme prostor kolem Země a stáváme se více ovlivnitelnými kosmickým počasím. Některé aspekty kosmického počasí jsou tzv. benevolentní a vlastně nám umožňují řadu činností např.  komunikaci pomocí rádiových vln na velké vzdálenosti. Některé aspekty jsou neškodné, ale fascinující jako Aurora –polární záře,
ale některé jsou doslova zlovolné a škodlivé. Stejně jako u pozemského počasí  záleží mnohdy na situaci a konkrétní události jak se vše projeví v dopadu na aktivity na Zemi.

Na obrázku níže je umělecky znázorněn vliv slunečního větru v interakci s magnetickým polem Země.

Source: http://www.ips.gov.au/

http://www.ips.gov.au/Images/blackwind_330x248.jpgWhat is Space Weather ?

Space weather refers to changes in the space environment, particularly the region between the Earth and Sun. The "solar wind" from the Sun stream past the Earth and is mostly deflected by the Earth's magnetic field, but variations in the solar wind cause changes in the Earth's magnetic field.

Ocasionally, a huge release of magnetic energy, called a solar flare, occurs on the Sun. Flares can produce large quantities of x-rays which affect the Earth's atmosphere. They can also accelerate atomic particles (mostly protons) to very high speeds (a substantial fraction of the speed of light!). These high energy particles are dangerous to man and can reach the stratosphere where jetliners fly.

Most aspects of space weather affect us to some extent. The more our society becomes dependent on technology and the more we utilise space, the more we are affected by space weather. Some aspects of space weather are benevolent, and allow activities not otherwise possible such as long range radio communications. Some aspects are benign but fascinating such as the Aurora, and some are malevolent. Like terrestrial weather, it sometimes depends on the situation and the event.

solar prominence

Copyright © 2002-2023, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

1.  Source , Quelle, Fonte, источник

Textové pole: 2. Source, Quelle, Fonte, источник 
Textové pole: 17.11.2019 Prague, (12:00 GMT+1)
Textové pole: 7.4.2020 Prague, (12:00 GMT+1)