SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

 Tento týden dle tradiční astrologie, vybrané aspekty

Pondělí  4.1.

Měsíc Opozice Neptun

Pochybná počestnost, neuspořádaná představivost, zmatky, klamy.

Merkur Konjunkce Pluto

Prozíravost, vlohy pro sestup do podsvětí a nevědomí. Zájem o erotickou literaturu, vše posuzuje ze sexuálního hlediska. Vysoká duševní plodnost a zisk z duševní práce. Někdy cesta za účelem zasvěcení.

Jupiter Konjunkce Saturn

Usilovná práce, zasvěcení života nějakému úkolu. Přesnost, přísnost, konstruktivnost, metodičnost, zájem o politiku.

Úterý 5.1.

Měsíc Trigon Jupiter

Laskavost, srdečnost, optimismus, velkorysost, blahobyt, výhodné investice, šťastné náhody, dobré zdraví, úspěch u žen i na veřejnosti, dobré manželství, vlivní přátelé, dobročinnost, čest, zájem o filosofii, popularita přináší hmotné zisky.

Měsíc Trigon Saturn

Opatrnost, obezřetnost, uvážlivost, sebeovládání, prozíravost, vytrvalost, trpělivost, takt a hospodárnost.

Merkur Konjunkce Pluto

Prozíravost, vlohy pro sestup do podsvětí a nevědomí. Zájem o erotickou literaturu, vše posuzuje ze sexuálního hlediska. Vysoká duševní plodnost a zisk z duševní práce.

Středa 6.1.

Slunce Kvadratura Měsíc

Nestálost a nerozhodnost brání člověku správně volit mezi každodenními povinnostmi. Ve společenských vztazích malá naděje na úspěch. Nesnášenlivost působí obtíže při styku s druhými lidmi a problémy v navazování vztahů s lidmi opačného pohlaví.  Konflikt mezi vnitřním životem a realitou, nízká vitalita, sebepřeceňování, nevyzpytatelné rozmary.

Čtvrtek 7.1.

Slunce Sextil Neptun

Člověk je unášen nějakým ideálem. Obrovská představivost, sensitivita, jemné vnímání, předvídavost, oroginalita, láska k hudbě i k okultismu, inspirace, umělecké nadání, rychlé a hluboké chápání, charismatická osobnost dne.

Měsíc Opozice Mars

Prchlivý a lehkomyslný charakter dne nedbající na důsledky svých činů. Marnotratnost, náladovost, agresivita, impulsivnost, netrpělivost, hádavost, podrážděnost, dobrodružnost, bezhlavost, krutost a extrémní touha po nezávislosti, která vzdaluje jedince od domova a od harmonického rodinného života.  Milostné vztahy obvykle volné, nevěra vysoce pravděpodobná. Občas nebezpečí loupežných přepadení.

Pátek 8.1.

Slunce Sextil Neptun

Člověk je unášen nějakým ideálem. Obrovská představivost, sensitivita, jemné vnímání, předvídavost, originalita, láska k hudbě i k okultismu, inspirace, umělecké nadání.

Sobota  9.1.

Venuše Trigon Mars

Společenský úspěch, oblíbenost, ušlechtilost,  intenzivní touhy, zdravá smyslnost, velké důležitost citového života, vášnivost, nadšení, vřelost, podnikavost, bezstarostnost, svobodomyslnost, láska k umění, k osobám druhého pohlaví a zábavám.

Mars Kvadratura Saturn

Tendence ke změně zavedeného pořádku,, citový chlad, značná akceschopnost, fanatismus, snaha vše kontrolovat, marnotratnost, nevěra.

Neděle 10.1.

Merkur Kvadratura Mars

Živý ale hádavý duch vyžívající se v sarkasmech. Jedovatý  a zlý jazyk. Myšlení příliš ovlivněno city. Kousavost, pomlouvačnost, netrpělivost, upovídanost, málo lásky k pravdě, sklon k přehánění, zloba. Dnes člověk díky  své bezstarostnosti a agresivitě má mnoho nepřátel, manželství ne příliš dobré, někdy sklon k nadměrnému pití.

Merkur Konjunkce Jupiter

Soulad mezi inteligencí a úsudkem. Optimismus, úcta k zákonům, mravnost, dobrá intuice, mírnost, spokojenost, oddanost, štěstí, bohatství, úspěch jako náboženský myslitel, filosof, literárt nebo jako právník.

Merkur Konjunkce Saturn

Hluboké myšlení dávají vlohy pro politiku, filozofii a historii. Organizační talent, schopnost koncentrace. Kritičnost, pracovitost, trpělivost, ale i nedůvěra, někdy nadměrná kritičnost a sebevědomí. Možné vědecké nebo vládní funkce, přístup k důležitým věcem. Občas nemravnost a zrádcovství.

 

 Weekly

Monday 4.1.
Moon Opposition Neptune
Doubtful honesty, disorganized imagination, confusion, delusions.
Mercury Conjunction Pluto
Foresight, talents for descent into the underworld and ignorance. Interest in erotic literature, everything is judged from a sexual point of view. High mental fertility and profit from mental work. Sometimes a journey for initiation.
Jupiter Conjunction Saturn
Hard work, dedication of life to a task. Accuracy, rigor, constructivity, methodology, interest in politics.
Tuesday 5.1.
Moon Trigon Jupiter
Kindness, cordiality, optimism, generosity, well-being, profitable investments, happy coincidences, good health, success with women and in public, good marriage, influential friends, charity, honor, interest in philosophy, popularity brings material gains.
Moon Trigon Saturn
Caution, prudence, prudence, self-control, foresight, perseverance, patience, tact and economy.
Mercury Conjunction Pluto
Foresight, talents for descent into the underworld and ignorance. Interest in erotic literature, everything is judged from a sexual point of view. High mental fertility and profit from mental work.
Wednesday 6.1.
Sun Quadrature Moon
Volatility and indecision prevent a person from making the right choice between everyday responsibilities. Little hope for success in social relationships. Intolerance causes difficulties in contact with other people and problems in establishing relationships with people of the opposite sex. Conflict between inner life and reality, low vitality, self-overestimation, unpredictable whims.
Thursday 7.1.
Sun Sextile Neptune
Man is carried away by some ideal. Enormous imagination, sensitivity, subtle perception, foresight, oroginality, love for music and occultism, inspiration, artistic talent, quick and deep understanding, charismatic personality of the day.
Moon Opposition Mars
The fleeting and reckless character of the day, ignoring the consequences of his actions. Extravagance, moodiness, aggression, impulsivity, impatience, quarreling, irritability, adventure, headlessness, cruelty and an extreme desire for independence, which distances individuals from home and from a harmonious family life. Love relationships are usually loose, infidelity highly likely. Sometimes the danger of robberies.
Friday 8.1.
Sun Sextile Neptune
Man is carried away by some ideal. Huge imagination, sensitivity, subtle perception, foresight, originality, love for music and occultism, inspiration, artistic talent.
Saturday 9.1.
Venus Trigon Mars
Social success, popularity, nobility, intense desires, healthy sensuality, the great importance of emotional life, passion, enthusiasm, warmth, entrepreneurship, carefree, free-spirited, love of art, the opposite sex and entertainment.
Mars Quadrature Saturn
Tendency to change the established order, emotional coldness, considerable ability to act, fanaticism, the effort to control everything, extravagance, infidelity.
Sunday 10.1.
Mercury Quadrature Mars
A living but quarrelsome spirit indulging in sarcasms. Poisonous and evil language. Thinking too influenced by emotions. Bite, slander, impatience, talkativeness, little love for the truth, propensity to exaggerate, anger. Today, due to his carelessness and aggression, man has many enemies, marriage not very good, sometimes prone to excessive drinking.
Mercury Conjunction Jupiter
Consistency between intelligence and judgment. Optimism, respect for the law, morality, good intuition, meekness, contentment, devotion, happiness, wealth, success as a religious thinker, philosopher, literary writer or as a lawyer.
Mercury Conjunction Saturn
Deep thinking gives talents to politics, philosophy and history. Organizational talent, ability to concentrate. Criticism, diligence, patience, but also distrust, sometimes excessive criticism and self-confidence. Possible scientific or governmental functions, access to important things. Sometimes immorality and treachery.

.

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 31.12.2020(19:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

 

Copyright © 2011-2021  gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

1.1.2021 Prague Czech Republik:12:00(GMT+1)