SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

 Tento týden dle tradiční astrologie, vybrané aspekty

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden: Slunce je ve Lvu, Merkur je v Raku; Venuše je v Blížencích; Mars je v Beranu . Slunce je ve Lvu do 22. srpna. Ve Lvu je Slunce hrdé a hravé. Leo Sun je intenzivně individuální –a nespokojený  s  tím, že je jen jedním v týmu. Je čas zářit, přidat do našich životů nádech barvy a dramatu a hrát. Merkur je v Raku od 28. května do 4. srpna. Když je Merkur v Raku, lidé přecházejí od touhy po kvantitě k potřebě kvality, zejména pokud jde o informace. Venuše je v Blížencích od 3. dubna do 7. srpna a také motivuje zvědavost lidi na romantické a sociální úrovni.

Pondělí 27.2. Slunce Kvadratura Měsíc

Nestálost a nerozhodnot brání člověku správně volit mezi každodenními povinnostmi. Ve společenských vztazích malá naděje na úspěch. Nesnášenlivost působí obtíže při styku s druhými lidmi a problémy v navazování vztahů s lidmi opačného pohlaví.  Konflikt mezi vnitřním životem a realitou, nízká vitalita, sebepřeceňování, nevyzpytatelné rozmary.

Úterý 28.7. Merkur Kvadratura Mars

Živý ale hádavý duch vyžívající se v sarkasmech. Někdy dokonce jedovatý  až zlý jazyk.

Středa 29.7.Merkur Kvadratura Mars . Myšlení příliš ovlivněno city, sklon k přehánění, zloba. Díky své bezstarostnosti a agresivitě mnoho nepřátel, manželství ne příliš dobré, někdy sklon k nadměrnému pití.

Čtvrtek 30.7. až pátek 31.7.

Slunce Kvadratura Uran

Umíněnost, špatný úsudek, nestálost, neklid, impulsivita, sklon k intrikám. Pro přehnanou touhu po nezávislosti neschopnost uznat jinou autoritu kromě své vlastní. Mnoho dobrých schopností , které však nejsou využity nebo končí špatně.  Mnoho nepřátel, rozchody v manželství.

Sobota 1.8. až neděle 2.8.

Měsíc Opozice Merkur

Bystrý ale zároveň i poněkud zlomyslný charakter dne. Dobré rozumové schopnosti směřují proti mravnosti a právu. Nerozhodnost v každodenním životě. Nerozvážnost, nekritičnost, pomlouvačnost, lhavost, nehoráznost, nedostatek soustředění, ostrý vtip, snaha oslnit vědomostmi, které jsou však mnohdy povrchní.

Měsíc Konjunkce Saturn

Sklony k samotářství, sublimace potřeby rodinného života do aktivit spojených zejména se zájmem o filosofii a náboženství. Vztahy se ženami nebývají nyní  dobré, chybí spontánnost. Na druhé straně neúnavná pracovitost .

 

This week

This week: The sun is in Leo, Mercury is in Cancer; Venus is in Gemini; Mars is in Aries. The sun is in Leo until August 22. In Leo, the Sun is proud and playful. Leo Sun is intensely individual - and dissatisfied with being the only one on the team. It's time to shine, add a touch of color and drama to our lives and play. Mercury is in Cancer from May 28 to August 4. When Mercury is in Cancer, people move from the desire for quantity to the need for quality, especially when it comes to information. Venus is in Gemini from April 3 to August 7 and also motivates people's curiosity on a romantic and social level.

Monday 27.2. Sun Quadrature Moon

Volatility and indecency prevent a person from making the right choice between everyday responsibilities. Little hope for success in social relationships. Intolerance causes difficulties in contact with other people and problems in establishing relationships with people of the opposite sex. Conflict between inner life and reality, low vitality, self-overestimation, unpredictable whims.

Tuesday 28.7. Mercury Quadrature Mars

A living but quarrelsome spirit indulging in sarcasms. Sometimes even poisonous to evil tongue.

Wednesday 29.7.Mercury Quadrature Mars. Thinking too influenced by emotions, tendency to exaggerate, anger. Due to her carelessness and aggression many enemies, marriage not very good, sometimes prone to excessive drinking.

Thursday 30.7. to Friday 31.7.

Sun Quadrature Uranus

Stubbornness, bad judgment, instability, restlessness, impulsivity, tendency to intrigue. Due to an exaggerated desire for independence, the inability to recognize an authority other than one's own. Many good abilities, however, which are not used or end badly. Many enemies, divorces in marriage.

Saturday 1.8. to Sunday 2.8.

Mercury Opposition Moon

Bright but at the same time somewhat malicious character of the day. Good intellectual abilities run counter to morality and law. Indecision in everyday life. Recklessness, uncriticality, slander, deceitfulness, outrageousness, lack of concentration, sharp wit, an effort to dazzle with knowledge, which is often superficial.

Moon Conjunction Saturn

Tendencies to solitude, sublimation of the need for family life into activities connected especially with the interest in philosophy and religion. Relationships with women are not good now, there is a lack of spontaneity. On the other hand, tireless hard work

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 4.5.2020(12:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

 

Copyright © 2011-2020, gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

9.5.2020, Prague Czech Republik:12:00(GMT+1)