SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast monthly

 dle tradiční astrologie, vybrané aspekty

 

1.8. až 3.8.Příznivý den,  vše plyne hladce

6.8. až 17.8. Nejen ve společnosti si dejte velký pozor na detaily v debatách, které rozhodnou o budoucím  podnikání, pozor na nediplomatické jednání z vaší strany, hrozí pozdější komplikace v osobním životě

18.8. 28.8. velmi příznivé období pro navazování nových kontaktů

21.8.pozor na finanční stránku podnikání,  na  burze může dojít k dramatickým změnám

 

Monthly overview  according to Astrology

1.8. to 3.8. Auspicious day, everything is going smoothly
6.8. until 17.8. Not only in society, pay close attention to details in debates that will decide future business, beware of undiplomatic actions on your part, there is a risk of complications in your personal life later
18.8. 28.8. a very favorable period for establishing new contacts
21.8. pay attention to the financial side of business, dramatic changes may occur on the stock exchange

 

 

 

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 31.12.2020(19:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

 

Copyright © 2011-2022  gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

1.1.2021 Prague Czech Republik:12:00(GMT+1)