SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

 Tento týden dle tradiční astrologie, vybrané aspekty

Předpověď  - Forecast weekly :

Tento týden

Pondělí 21.9. Slunce Trigon Saturn

Vytrvalost, metodičnost, zodpovědnost, disciplína, vážnost, píle, sebeovládání, smysl pro politiku, organizační schopnosti, vlohy pro filozofii. Vitalita i vůle vzrůstá .

Měsíc Sextil Saturn

Opatrnost, obezřetnost, uvážlivost, sebeovládání, prozíravost, vytrvalost, trpělivost, takt a hospodárnost.

 

Úterý 22.9. Mars Kvadratura Saturn ,Tendence ke změně zavedeného pořádku.

Jupiter Sextil Neptun .Konstelace rozvíjí duchovnost, plodnost a okultní schopnosti. Účast v duchovních, filozofických či náboženských hnutích.

Středa 23.9. Merkur Kvadratura Saturn .Neúspěch intelektuálních plánů, chybné myšlení, přehnaná kritika náboženství, hádavost, zadumanost, chlad, cynismus, sobectví, zbabělost.

Jupiter Sextil Neptun . Konstelace rozvíjí duchovnost, plodnost a okultní schopnosti. Účast v duchovních, filozofických či náboženských hnutích, služba lidstvu, altruismus, ušlechtilost, přívětivost.

 

Čtvrtek 24.9. Merkur Opozice Mars .Živý ale hádavý duch vyžívající se v sarkasmech. Jedovatý  a zlý jazyk. Myšlení příliš ovlivněno city. Kousavost, pomlouvačnost, netrpělivost, upovídanost, málo lásky k pravdě, někdy sklon k nadměrnému pití.

Merkur Kvadratura Saturn

Neúspěch intelektuálních plánů, intelektuální nepoctivost, chybné myšlení.

Mars Kvadratura Saturn

Tendence ke změně zavedeného pořádku.

Pátek 25.9. Měsíc Sextil Neptun .Velmi rozvinuté imaginativní schopnosti. Zvýšená emotivita, vlohy pro okultismus, poezii, romantismus a umění vůbec.

Měsíc Konjunkce Pluto . Zájem o skryté záležitosti a sexualitu.

Sobota 26.9.

Slunce Trigon Měsíc .Aktivita upřena zejména k plnění každodenních povinností. Konstelace příznivá pro rodinu i společenský život. Sebevědomí, vitalita, úspěch, uznání, štěstí, klidný průběh života, soulad mezi vnitřním světem a skutečností.

Neděle 27.9.Mars Kvadratura Saturn . Tendence ke změně zavedeného pořádku. Krutost, násilí, citový chlad, značná akceschopnost, fanatismus, snaha vše kontrolovat, marnotratnost, nevěra.

 

This week

 

Monday 21.9. Sun Trigon Saturn

Perseverance, methodology, responsibility, discipline, seriousness, diligence, self-control, sense of politics, organizational skills, talents for philosophy. Vitality and will increase.

Moon Sextile Saturn

Caution, prudence, prudence, self-control, foresight, perseverance, patience, tact and economy.

 

Tuesday 22.9. Mars Quadrature Saturn, Tendency to change the established order.

Jupiter Sextil Neptune .Constellation develops spirituality, fertility and occult abilities. Participation in spiritual, philosophical or religious movements.

Wednesday 23.9. Mercury Quadrature Saturn .Failure of intellectual plans, wrong thinking, exaggerated criticism of religion, quarreling, contemplation, coldness, cynicism, selfishness, cowardice.

Jupiter Sextil Neptune. The constellation develops spirituality, fertility and occult abilities. Participation in spiritual, philosophical or religious movements, service to humanity, altruism, nobility, friendliness.

 

Thursday 24.9. Mercury Opposition Mars .A living but quarrelsome spirit indulging in sarcasms. Poisonous and evil language. Thinking too influenced by emotions. Bite, slander, impatience, talkativeness, little love for the truth, sometimes a tendency to drink excessively.

Mercury Quadrature Saturn

Failure of intellectual plans, intellectual dishonesty, wrong thinking.

Mars Quadrature Saturn

Tendency to change the established order.

Friday 25.9. Moon Sextile Neptune .Very developed imaginative abilities. Increased emotion, talents for occultism, poetry, romanticism and art in general.

Moon Conjunction Pluto. Interest in hidden matters and sexuality.

Saturday 26.9.

Sun Trigon Moon .Activity focused mainly on daily duties. Constellation favorable for family and social life. Self-confidence, vitality, success, recognition, happiness, a peaceful course of life, harmony between the inner world and reality.

Sunday 27.9.Mars Kvadratura Saturn. Tendency to change the established order. Cruelty, violence, emotional coldness, considerable ability to act, bigotry, trying to control everything, extravagance, infidelity.

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 4.5.2020(12:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

 

Copyright © 2011-2020, gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

9.5.2020, Prague Czech Republik:12:00(GMT+1)