SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

Pondělí 6.3. Aspekty symbolizují následující doporučení a signály.Venuše Trigon Saturn Věrnost, stálé a pevné city, vytrvalost v lásce, oddanost, zodpovědnost. Mars Kvadratura Uran. Sklony k výstřednostem, podivné touhy po publicitě, nestálý a násilnický charakter, výbušnost, Jupiter Konjunkce Pluto. Konstelace osobnosti  staví na výsluní, přináší slávu a poskytuje ochranu. Morální nebo hmotné bohatství, sublimovaná sexualita díky duchovnímu vůdci.

Úterý 7.4. Slunce Opozice Měsíc Dnes je tedy zase úplněk. Aspekt symbolizuje situace kdy nestálost a nerozhodnost brání člověku správně volit mezi každodenními povinnostmi. Ve společenských vztazích malá naděje na úspěch. Nesnášenlivost působí obtíže při styku s druhými lidmi a problémy v navazování vztahů s lidmi opačného pohlaví. Mars  ve Vodnáři Kvadratura Uran v Býku symbilizuje sklony k výstřednostem, podivné touhy po publicitě.Jupiter Konjunkce Pluto. Konstelace staví výrazné jedince na výsluní, přináší slávu a poskytuje ochranu. Morální nebo hmotné bohatství, sublimovaná sexualita díky duchovnímu vůdci.

Středa 8.4.Měsíc Kvadratura Pluto symbolizuje konflikt představivosti a sexuality, citová rozervanost, fanatismus, domýšlivost. Merkur Sextil Jupiter signalizuje optimismus, ale poněkud nedostatek kritičnosti. Sklon ke spokojenosti se svými vlastními názory, nedostatek ctižádosti.

Merkur Sextil Pluto  posiluje sklon k osvětlování záhad a intrik. Vysoká duševní plodnost, kritičnost . Konstelace příznivá pro taková povolání jako je soudce, kriminalista, gynekolog, psychoanalytik či astrolog.

Čtvrtek 9.4.Mars Kvadratura Uran sklony k výstřednostem, podivné touhy po publicitě, nestálý a násilnický charakter, výbušnost, fanatismus.

Pátek 10.4. Měsíc Kvadratura Venuše symbolizuje milostná zklamání, nesnášenlivost, povrchní přátelství, necitlivost k druhým, sobectví, sebeláska.

Merkur Konjunkce Neptun signalizuje ducha veden po neprozkoumaných cestách nebo za nějakým ideálem.

Venuše Trigon Mars . symbolizuje společenský úspěch oblíbenost, ušlechtilost,  intenzivní touhy, zdravou smyslnost,.

Pátek 10.4.Mars Kvadratura Uran. Sklony k výstřednostem, podivné touhy po publicitě, nestálý a násilnický charakter, výbušnost, fanatismus, lehkomyslnost.

Sobota 11.4. Měsíc Opozice Venuše. Milostná zklamání, nesnášenlivost, povrchní přátelství, necitlivost k druhým, sobectví, sebeláska, smyslnost, neklid, nedbalost, žárlivost.

Měsíc Sextil Mars. Vitalita, odvaha, odolnost, rozhodnost, podnikavost, úspěch, silná vůle, pevnost, dobrodružnost, vášnivost, zvýšená avšak zdravá sexualita. Touha po změnách a cestování, někdy sklon k pití. Merkur v Beranu Sextil Saturn ve Vodnáři.intelektuální ctižádost, soustředění, rozvážnost, rezervovanost, trpělivost, metodičnost, stručnost, vážnost, myšlení logické, kritické a racionální.

Venuše Trigon Mars .Společenský úspěch, šťastné manželství, oblíbenost, ušlechtilost,  intenzivní touhy, zdravá smyslnost, velké důležitost citového života.

Neděle 12.4.Slunce Kvadratura Jupiter. Symbolizuje finanční neúspěchy pro nadměrné utrácení a z toho plynoucí dluhy. Mrhání příležitostmi i penězi. Slunce Kvadratura Pluto. Jedinec si před sebe staví neviditelné překážky, které mohou být příčinou sebezničení a které způsobují skrytá nepřátelství. Měsíc Kvadratura Neptun. Signalizuje pochybnou počestnost, neuspořádanou představivost, zmatky, klamy, manie, nevěru, pasivitu, sklon k podvodům.

This week

Monday 6.4. Aspects symbolize the following recommendations and signals. Venus Trigon Saturn Fidelity, constant and firm feelings, perseverance in love, devotion, responsibility. Mars Quadratura Uranus. Addictions to eccentricities, strange desires for publicity, volatile and violent character, explosiveness, Jupiter Conjunction Pluto. The personality constellation builds on the limelight, brings fame and provides protection. Moral or material wealth, sublimed sexuality through spiritual leaders.

Tuesday 7.4. Sun Opposition Moon Today is again a full moon. The aspect symbolizes situations where instability and indecisiveness prevent one from correctly choosing between everyday duties. There is little chance of success in social relationships. Intolerance causes difficulties in meeting other people and problems in establishing relationships with people of the opposite sex. Mars in Aquarius The Uranium Quadrant in Taurus symbilizes tendencies to eccentricities, strange desires for publicity.Jupiter Conjunction Pluto. The constellation puts prominent individuals in the limelight, brings fame and protection. Moral or material wealth, sublimed sexuality through spiritual leaders.

Wednesday 8.4. The Moon Quadrature Pluto symbolizes the conflict of imagination and sexuality, emotional disruption, fanaticism, arrogance. Mercury Sextil Jupiter signals optimism, but somewhat lack of criticality. A tendency to be content with their own opinions, lack of ambition.

Mercury Sextil Pluto strengthens the tendency to illuminate mysteries and intrigues. High mental fertility, criticality. A constellation favorable to such professions as a judge, a criminalist, a gynecologist, a psychoanalyst or an astrologer.

Thursday 9.4.Mars Quadrature Uranium prone to eccentricities, strange desires for publicity, volatile and violent character, explosiveness, fanaticism.

Friday 10.4. The Moon Quadrature of Venus symbolizes love disappointments, intolerance, superficial friendship, insensitivity to others, selfishness, self-love.

Mercury Conjunction Neptune signals the spirit guided along unexplored paths or beyond an ideal.

Venus Trigon Mars. symbolizes social success popularity, nobility, intense desires, healthy sensuality.

Friday 10.4.Mars Quadrature Uranus. Addictions to eccentricities, strange desires for publicity, volatile and violent character, explosiveness, fanaticism, frivolity.

Saturday 11.4. Moon Opposition Of Venus. Love disappointments, intolerance, superficial friendship, insensitivity to others, selfishness, self-love, sensuality, restlessness, negligence, jealousy.

Moon Sextil Mars. Vitality, courage, endurance, determination, entrepreneurship, success, strong will, firmness, adventure, passion, increased but healthy sexuality. The desire for change and travel, sometimes tend to drink. Mercury in Aries Sextil Saturn in Aquarius.Intellectal ambition, concentration, prudence, reserve, patience, methodology, brevity, seriousness, logical, critical and rational thinking.

Venus Trigon Mars .Social success, happy marriage, popularity, nobility, intense desires, healthy sensuality, great importance of emotional life.

Sunday 12.4.Sun Quadrature Jupiter. It symbolizes financial failures for excessive spending and the resulting debts. Wasting opportunities and money. Pluto Sun Quadrature. The individual faces invisible obstacles that can cause self-destruction and cause hidden hostilities. Moon Quadrature Neptune. It signals dubious honesty, disordered imagination, confusion, delusions, mania, infidelity, passivity, tendency to fraud.

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 6.4.20201(12:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

Copyright © 2011-2020, gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

12.4.2020, Prague Czech Republik:12:00(GMT+1) signals for today