SPACE WEATHER  Kosmické počasí

Věda samozřejmě dosud neřekla své poslední slovo. Zdá se, že stojíme teprve na prahu takových objevů, které zajisté donutí většinu z nás přistoupit  k zásadní revizi svých názorů, týkajících se charakteru interakce mezi člověkem, jeho přirozeným prostředím a kosmem. Vědecký pokrok neprobíhá rovnoměrně a není ani rovnoměrně zastoupen v jednotlivých disciplínách lidského poznávání. Proto se také o významu určitých výzkumů pro rozvoj vzdálenějších oblastí vědy dovídáme až s určitým zpožděním, vzhledem k velkému posunu specializace. Spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími objevy nejsou patrné ihned, a tak potenciál poznání dosažený v jedné disciplíně může vyvolat rozvoj disciplín stagnujících, či dokonce dočasně pozastavených.

Zatím co ještě před padesáti lety byl mezihvězdný prostor, rozkládající se za hranicemi zemské atmosféry považován za mrazivou pustinu s případnými shluky mrtvé hmoty, je dnes stále obecněji přijímáno stanovisko v souladu s nímž nejen sluneční soustava, ale i celý vesmír vykazuje určitou aktivitu.

Zdroj:Astrologické vlivy jejich původ a charakter,

www.intex.cz

SPACE WEATHER 

 

Science, of course, has not said its last word. It seems that we are only at the threshold of such discoveries that will surely force most of us to accept a substantial revision of their views about the nature of the interaction between man and his natural environment and the cosmos. Scientific progress is not uniform and is not equally represented in the various disciplines of human knowledge. This is why the importance of certain research for the development of remote areas of science tells us with a certain delay, due to the large displacement of specialization. Connections between seemingly unrelated discoveries are not immediately apparent, and the potential of knowledge achieved in one discipline may lead to the development of disciplines stagnating or even temporarily suspended.
While there was fifty years ago interstellar space, extending beyond the earth's atmosphere considered frigid wasteland with any clumps of dead matter, is now becoming more widely accepted opinion in accordance with which not only the solar system but the entire universe has some activity.
Source: Astrological influences their origin and nature,

Source: www.intex.cz

Company Profile

Weekly Survey

Textové pole: Timing is everything

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

 

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

Předpověď  - Forecast weekly :

 Tento týden dle tradiční astrologie, vybrané aspekty

Tento týden: Slunce je v Blížencích; Merkur je také v Blížencích až do 28., kdy Merkur přejde do znamení Raka, Venuše je v Blížencích; Mars je ve znamení Ryby.

Merkur je v Blížencích od 11. do 28. května. Když je Merkur v Blížencích, jsou lidé obzvláště komunikativní, zvědaví a společenští. Merkur se v Blížencích cítí jako doma. Máme sklon více se potěšit získáváním bohužel jen povrchních znalostí a nejít více do hloubky problémů..

Tradiční astrologie vybrané aspekty

25.5.

Měsíc Trigon Mars . Vitalita, odvaha, odolnost, rozhodnost, podnikavost, úspěch, silná vůle, pevnost, dobrodružnost, vášnivost.. Touha po změnách a cestování, štěstí v manželství, někdy však sklon k pití.

 

Měsíc Sextil Uran . Náhlý a nečekaný úspěch dosahovaný často dobrými vztahy s médii. Originální představivost opouští vyšlapané cesty. Zájem o věci neobvyklé a nadpřirozené. Fascinace vším novým.

Venuše Kvadratura Neptun . Člověk potkává milostný ideál, který však není schopen udržet, proto časté rozluky a zklamání.

Mars Sextil Uran .Originální cíle, neutuchající aktivita, mnoho energie, dobrodružnost, vrcholné výkony, rozhodnost, impulsivita, silná vůle, podnikavost.

 

26.5., 27.5. a 28.5.

Měsíc Trigon Neptun. Velmi rozvinuté imaginativní schopnosti. Zvýšená emotivita, vlohy pro okultismus, poezii, romantismus a umění vůbec, sklony ke snění

 

Mars Sextil Uran

Silná osobnost, originální cíle, neutuchající aktivita, mnoho energie, dobrodružnost, vrcholné výkony, rozhodnost, impulsivita, silná vůle, podnikavost.

Měsíc Opozice Saturn. Deprese, pesimismus, melancholie, mrzutost, pocit méněcennosti, snížená vitalita, citové neuspokojení a vyprahnutí.

 

Měsíc Sextil Venuše . Láska k požitkům a k umění, oblíbenost, optimismus, veselost, značná erotická představivost posiluje citovou stránku osobnosti., ale někdy i měkkost a nestálost.

29.5.

Měsíc Sextil Merkur .Chápavost, logické myšlení, pronikavost, učenlivost, zájem o cizí jazyky, dobré a jasné vyjadřování, shromažďování informací, přizpůsobivost, praktické založení, smysl pro humor, poněkud však nestálost.

 

30.5.

Slunce Kvadratura Mars . Mnoho energie, která je však užívána špatným způsobem. Zrozenec ohrožuje svou činností sebe sama. Netrpělivost, impulsivita, silné vášně, umíněnost, agresivita, nerozvážnost a bezdůvodná hádavost. Záliba ve sportování. Ideálem bývají obvykle bojovníci. Občas sklon k sebeobětování.

Měsíc Opozice Mars . Prchlivý a lehkomyslný charakter dne nedbající na důsledky svých činů. Marnotratnost, náladovost, agresivita, impulsivnost, netrpělivost, Občas nebezpečí loupežných přepadení.

31.5.

Slunce Kvadratura Mars . Mnoho energie, která je někdy  užívána špatným způsobem., bezdůvodná hádavost.

Měsíc Trigon Jupiter . Laskavost, srdečnost, optimismus, velkorysost, blahobyt, výhodné investice, šťastné náhody, dobré zdraví, úspěch u žen i na veřejnosti, dobré manželství, vlivní přátelé, dobročinnost, zájem o filosofii, popularita přináší hmotné zisky.

 

This week

This Week: The Sun is in Gemini; Mercury is also in Gemini until the 28th, when Mercury turns into the sign of Cancer, Venus is in Gemini; Mars is in the sign of Pisces.

Mercury is in Gemini from 11 to 28 May. When Mercury is in Gemini, people are especially communicative, curious and sociable. Mercury feels at home in Gemini. We tend to be more pleased by gaining, unfortunately, only superficial knowledge and not go deeper into problems.

Traditional astrology selected aspects

25.5.

Moon Trigon Mars. Vitality, courage, resilience, determination, entrepreneurship, success, strong will, strength, adventure, passion .. Desire for change and travel, happiness in marriage, but sometimes a tendency to drink.

 

Moon Sextil Uranus. Sudden and unexpected success, often achieved through good media relations. The original imagination leaves the beaten path. Interest in unusual and supernatural things. Fascination with everything new.

Venus Quadrature Neptune. One encounters a love ideal, which, however, is unable to sustain, therefore frequent separations and disappointments.

Mars Sextil Uranium .Original goals, unceasing activity, a lot of energy, adventure, top performances, determination, impulsivity, strong will, entrepreneurship.

 

26.5., 27.5. and 28.5.

Moon Trigon Neptune. Highly developed imaginative skills. Increased emotion, talents for occultism, poetry, romanticism and art in general, tendencies to dream

 

Mars Sextil Uranus

Strong personality, original goals, unceasing activity, a lot of energy, adventure, top performances, determination, impulsivity, strong will, entrepreneurship.

Saturn Opposition Moon. Depression, pessimism, melancholy, annoyance, feeling of inferiority, decreased vitality, emotional dissatisfaction and dryness.

 

Moon Sextile Venus. Love of pleasures and art, popularity, optimism, cheerfulness, considerable erotic imagination strengthens the emotional side of the personality, but sometimes also softness and instability.

29.5.

Moon Sextil Mercury .Sprehension, logical thinking, insight, teachability, interest in foreign languages, good and clear expression, gathering information, adaptability, practical foundation, sense of humor, but somewhat instability.

 

30.5.

Sun Quadrature Mars. A lot of energy, however, which is used in a bad way. The newborn threatens himself with his activity. Impatience, impulsivity, strong passions, stubbornness, aggression, recklessness and unreasonable quarrel. Hobby in sports. The ideal is usually warriors. Sometimes a tendency to self-sacrifice.

Moon Opposition Mars. The fleeting and reckless character of the day, ignoring the consequences of his actions. Extravagance, moodiness, aggression, impulsivity, impatience, sometimes the danger of robberies.

31.5.

Sun Quadrature Mars. Lots of energy that is sometimes misused, unreasonable quarrels.

Moon Trigon Jupiter. Kindness, cordiality, optimism, generosity, well-being, profitable investments, happy coincidences, good health, success with women and in public, good marriage, influential friends, charity, interest in philosophy, popularity brings material gains.

Astrology Recommendation

Timing is everything!

As far back as I can remember, I’ve always been a strong believer in the importance of cycles. You’d better try to understand them, because all of your timing and often your luck is tied up in them.  

Former Chrysler CEO Lee Iacocca

 

 4.5.2020(12:00,GMT+1) Prague Czech Republik

 

 

Copyright © 2011-2020, gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

9.5.2020, Prague Czech Republik:12:00(GMT+1)