Cyklus slunečních skvrn

 

Cyklus slunečních skvrn (také Schwabeův cyklus nebo Schwabe-Wolfův cyklus) je jedenáctiletý cyklus aktivity Slunce - doba, která uplyne mezi dvěma maximy sluneční aktivity. Poslední maximum nastalo v roce 2012. Cyklus není striktně 11-letý, v minulosti trval někdy jen 9 let jindy až 14 let.

 

Zdroj: Wikipedie

 

Jedenáctiletý cyklus –co jej ovlivňuje

http://stara.suh.sk/obs/slnsem/20css/10w.pdf

 

 

 

Solární energie má vliv na finanční trhy.

 

Solární energie má vliv na finanční trhy. Dr. Al Larson,který  předním průkopníkem v oboru astro-finance, vysvětluje: Planety, protože obíhají Slunce, způsobují strhující efekt v hmotnosti plynů, které tvoří Slunce. To je způsobeno tím, každá  planeta tažnou část své gravitace zasáhne  slunce v nejbližší poloze  a jen lehce deformuje tvar hmoty Slunce. Tyto deformace způsobují pohyby v plynech, které mají vliv na výši záření vydávaného od Slunce. Toto záření, v různých formách, cestuje od Slunce k planetám. Jedna forma, částice tvořící sluneční vítr, cestují po trasách -   cestách, kterými jsou řízeny a ovládány planety.  Solární rozdíly v záření způsobují řadu změn v zemské prostředí, jako jsou tepelné efekty, elektromagnetické efekty, různé změny počasí, atd. Tyto změny životního prostředí následně vedou ke změnám, které způsobují  změny v lidském chování, které je poměrně nejlépe a nejvíce detekovatelné v datech, které refektují masové chování, které je  možné vysledovat na finančních trzích i v dlouhých časových intervalech.

 

 

Solar Energy does affect Financial Markets.

Solar Energy does affect Financial Markets. Dr. Al Larson, a leading pioneer in astro-finance, explains: The planets, as they orbit the Sun, cause a stirring effect in the mass of gases that make up the Sun. This is caused by each planet pulling the part of the Sun nearest it just slightly, distorting the shape of the mass. These distortions cause movements in the gases, which affect the amount of radiation given off by the Sun. This radiation, in various forms, travels from the Sun to the planets. One form, the particles making up the solar wind, travel in paths that are steered by the planets. This solar variation in radiation causes a variety of changes in the earth's environment, such as heating effects, electromagnetic effects, various weather changes, etc. These environmental changes in turn cause changes in human behavior which is most detectable in data that refect mass behavior, such as financial markets.

 

 

 

Textové pole: Zdroj:http://time-price-research-astrofin.blogspot.cz

Perfect new picture about Sun flares

http://www.youtube.com/watch?v=Z7L-Ja-mszo

Copyright © 2011-2022 gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Latest Sunspot number prediction